Foucault by Kohei Sugiura from Koichi Toyosaki, Suna no Kao (Face on the Sand), Ozawa Shoten, 1975. h/t: Takashi Kawano